داستان یک ایرانی که برای تحصیل به آمریکا مهاجرت می کند و با فارغ التحصیل شدن عشقی کوتاه و ناموفقی داشته به ایران برمی گردد و یکی از مدیران سازمان میشود که زندگی صحنه ای دیگری از عشق را نشان می دهد و این بار دخترعمویش عاشق پسرعمو شده و اتفاقاتی که پیش می آید.