مطالب این کتاب شمّه‌ای ‌است از ‌تاریخ قوم‌ فرهنگ‌پرور”‌آشور”.

    در هیچ مقطعی از تاریخ ملل و اقوام، ملتی چنین بزرگ و متمدن نمی‌توان یافت که با تحمل کشتارهای عمومی تحقیرها و محدودیت‌ها همچنان در هدایت سایر اقوام بسوی تمدن و فرهنگ پیشتاز بماند و دمی از جدال برای حیات دست کشیده باشد.
نگاهی به فجایع و مصائبی‌که در این‌کتاب فقط اشاره‌ای به هولناک‌ترین آنها شده، کافی است تا کوهها را فرو ریزاند و دریاها را بخشکاند، اما این همه، هرگز حریف جان سختی و سخت‌کوشی آشوری‌ها نشدند.
با این وصف هنوز نام پرافتخار آشور در گوشه ای از جهان به هر شکل ممکن می درخشد.

تاریخ گذشته ما آشوری ها، افتخار و معجزه ماست.

انتشارات سرگیس / www.sergispub.ir