این کتاب کاربردی چکیده ای است از فن های داستان نویسی، درست نویسی و رعایت قواعد سجاوندی یعنی به کار بردن علامت ها و نشانه هایی که خواندن در نتیجه فهم درست داستان را آسان می کند کتاب به گونه ای نوشته شده است که با به کار گیری فنون و قواعد ان اگر کسی قصد دارد داستان نویس شود خواهد شد پس گام به گام همراه با کتاب داستان خود را پیش ببرید نترسید و از نوشتن نا امید نشوید کوکا کولاسال اول فقط 25بطری فروخت.