رمان جذاب و عشقی که با شکست آن روبرو میشود و با این تجربه مهاجرت میکند به کشور اروپایی و شروع دوباره زندگی با هدف و انگیزه بزرگ و ادامه تحصیل و بازگشت به وطن با دست پر. ولی اینبار گریبان گیر عشقی با عطفت و مهربانی و شادابی و اتفاقات دیگر داستان…..