کتاب آبنبات رمان جذاب و عشقی که بر گرفته از احساسات و عواطف یک خانم به همسرش و در راه رسیدن و پا برجا نگهداشتن آن از ثروت و جایگاه و اعتبارش می گذرد ولی حوادث عجیب و فراز و نشیبی که در زندگیش اتفاق می افتد که داستان جور دیگری رقم می زند…..