رمان جذاب که بر اثر یک تصادف دریچه یک عشق قدیمی و با گردش روزگار بعد از گذشت سالها همدیگر را می بینند ابتدا با یک نفرت و ناراحتی شروع میشود ولی محبت و عشق گذشته جوانه می زند ماجراهای شیرین عاشقی سر میگیرد….