سومین روز از همایش بین المللی فرهیختگان و اهالی بزرگ قلم را با هم ورق زدیم؛
مفتخر شدیم به حضور گرم نویسندگان گرانقدر انتشارات سرگیس.