اثری جدید کتاب روان شناسی جرم از دکتر حسین مصلحتی و خانم صنم نجان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصلی شبستان راهرو ۲۰غرفه ۳انتشارات سرگیس منتشر گردید و سه شنبه رو نمائی می گردد.